Miko?ajki 2016

Konkurs na najpi?kniejszy portret ?w. Miko?aja wygra?a klasa VIA

Konkurs na wystrj ?wi?teczny sali wygra?a klasa VC

Tegoroczne Miko?ajki w naszej szkole obchodzili?my d?u?ej ni? zwykle. Postanowili?my spotka? si? rwnie? po po?udniu i a? do wieczora sp?dzi? mi?o czas w sposb typowo familijny.

Tego dnia, we wtorek 6 grudnia, Rada Rodzicw wraz z Miko?ajk? Pani? Kasi? Bandursk? zorganizowa?a dla dzieci wieczr gier planszowych. Spotkanie odby?o si? w ?wietlicy szkolnej, ktra ugo?ci?a w swych progach prawie 30 osb.

Niektre dzieci przysz?y razem z rodzicami, ktrzy rwnie? ch?tnie w??czyli si? do wsplnej zabawy.

Do wyboru by?o ponad 20 gier planszowych.

Rada Rodzicw ufundowa?a 3 gry, ktre zosta?y rozlosowane podczas tego spotkania. By?y to bardzo emocjonuj?ce chwile, wyczekiwane przez wszystkich uczestnikw.

W pierwszym losowaniu gr? 5 sekund wygra?a Martyna z klasy 6a.

W drugim losowaniu gr? Za?o?ysz si?? wygra?a kolejna Martyna z klasy 1a.

W ostatnim losowaniu gr? Tajniacy wygra? Fabian z klasy 3a.

Gratulujemy wszystkim szcz??liwcom!

Wszystkim Dzieciom serdecznie dzi?kujemy za przybycie i wsplne granie!

Dzi?kujemy rwnie? Rodzicom, ktrzy znale?li tego dnia czas, aby przyj?? i bawi? si? razem z dzie?mi.

Dzi?kujemy Pani Dyrektor za udost?pnienie ?wietlicy oraz za ufundowanie napojw, ktre by?y bardzo potrzebne, gdy? atmosfera by?a gor?ca, a dzieci podekscytowane i pe?ne energii.

Trzy godziny min??y jak z bicza strzeli? i trzeba by?o zako?czy? spotkanie. Obiecujemy, ?e b?dziemy starali si? je powtarza?.

?wi?to Niepodleg?o?ci

Dzie? Edukacji Narodowej 2016

Dyskoteka z okazji Dnia Ch?opaka 2016

Wi?cej zdj?? w zak?adce "aktualno?ci - z ?ycia szko?y"

VI ?WIATOWY DZIE? TABLICZKI MNO?ENIA

WI?CEJ INFORMACJI:KLIKNIJ

I miejsce dla SP 36 w konkursie "Literackie fantazje" na tegorocznym Bookcrossingu - ?wi?cie Wolnych Ksi??ek.

Dzie? Dziecka 2016

Pami?tamy o wa?nych wydarzeniach w historii Polski.

Czcimy pami?? bohaterw.

9 maja 2016 roku uczniowie klasy 5a i 5b uczestniczyli w uroczysto?ci patriotycznej pod pomnikiem na Skwerze ksi?dza Pra?ata Zdzis?awa Paszkowskiego.

Uczniowie i mieszka?cy osiedla uczcili rocznic? zako?czenia II wojny ?wiatowej i oddali ho?d poleg?ym i pomordowanym podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej.

Uroczysto?? u?wietni? program poetycko historyczny przygotowany przez uczniw klasy 5b.

?WI?TO KONSTYTUCJI 3 MAJA

29 kwietnia 2016r. zosta? zaprezentowany uczniom uroczysty apel z okazji zbli?aj?cego si? ?wi?ta Konstytucji 3 Maja, przygotowany przez klas? IVa. Tematyka jest trudna, jednak przez inscenizacj? pokazuj?ca os?abienie naszego narodu w XVIII wieku oraz podarcie mapy przez zaborcw: Rosj?, Prusy i Austri?, zosta?a przez uczniw bardziej zrozumiana. Poprzez wspominanie chwil chwa?y naszej Ojczyzny i ?wi?towanie takich wydarze? jak uchwalenie Konstytucji w roku 1791, mo?emy odczuwa? dum? z tego, ?e jeste?my Polakami.

Podsumowanie konkursu Moje osiedle Jachcice, jestem jego cz??ci?. Wehiku? czasu realizowanego w ramach projektu

Moje miasto Bydgoszcz, jestem jego cz??ci?. Wehiku? czasu.

19 kwietnia 2016 roku go?cili?my mieszka?cw naszego osiedla, dzi?ki ktrym uczniowie Szko?y Podstawowej nr 36 i Gimnazjum nr 28 mogli spisa? histori? swojej ma?ej ojczyzny.

Tworz?c prace konkursowe, ich autorzy bazowali na pami?ci bez narzucania jednoznacznej koncepcji i sztywnych ram czasowych. Da?o to pewnego rodzaju swobod? i pobudza?o kreatywno??. Ka?dy z uczestnikw do pracy podchodzi? indywidualnie, co dodatkowo zwi?kszy?o walor prac.

Poprzez podj?te dzia?ania narodzi? si? niezwyk?y efekt m?odzi, dzi?ki zaanga?owaniu starszych, poznali swoje osiedle na nowo, odkrywali i prze?ywali histori? przodkw. Tak wyj?tkowe podej?cie do ma?ej ojczyzny jest rwnie? niezwyk?ym prezentem na 670 urodziny miasta.

Dzi?kujemy wszystkim za pomoc i aktywny udzia? w realizacji projektu.

Nasz konkurs uzyska? wsparcie Bydgoskiego Grantu O?wiatowego.
Wyniki konkursu Moje osiedle Jachcice, jestem jego cz??ci?. Wehiku? czasu:

I miejsce Mateusz Haak, Szko?a Podstawowa nr 36

II miejsce Paulina Bryl i Olga Ko?ty?, Szko?a Podstawowa nr 36

III miejsce Zofia Rakoca, Szko?a Podstawowa nr 36

Wyr?nienie: Sandra Murawa, Gimnazjum nr 28

Michalina Kubi?ska, Szko?a Podstawowa nr 36

WALENTYNKI

Z okazji Walentynek szkolny listonosz Janek dostarczy? walentynkow? poczt?.

PRZE?AJE 2015

2.10 odby?y si? biegi prze?ajowe z udzia?em naszych uczniw. Najlepiej zaprezentowa? si? Marcin Olter z kl. VI A zajmuj?c 14 lokat?. Sk?ad naszej reprezentacji:

Dziewcz?ta: M. Banaszak, P. Sobota, S. Rojewska, E. Lipowska

Ch?opcy: P. Bindek, M. Olter, M. Hoppe, O. Rojewski, O. Lica, M. Haak

Przysta? Bydgoszcz

Na zaproszenie sekcji kajakarstwa klubu sportowego Zawisza, klasy V i VI uczestniczy?y po raz kolejny w atrakcyjnej lekcji WF. Uczniowie poznali histori? kajakarstwa, a tak?e sprbowali swoich si? na wodzie, p?ywaj?c kajakiem i smocz? ?odzi? pod czujnym okiem trenerw.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

wszystkim nauczycielom i pracownikom o?wiaty

sk?adamy najlepsze ?yczenia.

?yczymy du?o zdrowia, sukcesw w realizacji zamierze?

i pomy?lno?ci w ?yciu osobistym.

Uczniowie Szko?y Podstawowej nr 36

Dzie? Dziecka 1.06.2015r.

Jaki powinien by?Dzie?Dziecka?

Kolorowy, radosny, ciekawy, niezapomniany, pe?en niespodzianek i s?odyczy. Tego dnia g?wni bohaterowie wydarzenia - dzieci musz? czu? si? wyj?tkowo. Niech spe?ni? si? marzenia.

Zaczynamy. Specjalnie dla Was, drogie dzieci ze Szko?y Podstawowej nr 36, mamy wehiku? czasu. Wsplnie przeniesiemy si? do epoki odwa?nych rycerzy i pi?knych dam. Je?li macie ochot? zosta? gwiazd?, scena Mam talent jest dla Was. W wozie stra?ackim poczujecie si? jak na s?u?bie. Kariera sportowa? Niech si? spe?ni na szkolnym boisku. Poczujecie si? nadzwyczajnie, kiedy u Waszego boku pojawi si? niezast?piony pies Walker. A mo?e kto? chcia?by zosta? Ciasteczkowym Potworem? Cz?stujcie si? pysznymi wypiekami,ile dusza zapragnie.

Ta historia to nie fantazja. Wydarzy?a si? naprawd?, 1 czerwca 2015 roku.

WSZYSTKIEGONAJLEPSZEGO !

DOBRANOCKACZYTELNICZA 2015

Druga Dobra Nocka Czytelnicza odby?a si? z 17 na 18 kwietnia. Jej uczestnikami byli uczniowie klas III VI. Niecodzienne spotkanie z ksi??k?, podchody, integracja m?odszych i starszych uczniw to g?wne punkty naszej akcji. Si? do dzia?ania zapewni?a nam smakowita pizza i pyszne ciasto - posi?ek ufundowali rodzice.

Czy wiecie, jak wygl?da szko?a noc?? Na to pytanie my ju? znamy odpowied?.

Wi?cej zdj?? znajdziecie na blogu samorz?du uczniowskiego i biblioteki szkolnej.

PRZYSTA? BYDGOSZCZ

Po emocjach zwi?zanych z zawodami klas VI w ergometrze wio?larskim(10.03.2015),przyszed? czas na zapoznanie si? z kolejn? wodn? dyscyplin? sportu jak? jest kajakarstwo.

Klasy VI w ramach lekcji wychowania fizycznego ( Poznajemy dyscypliny olimpijskie) zosta?y zaproszone przez CWZS Zawisza sekcja kajakarstwa do odwiedzenia Przystani Bydgoszcz.

Gospodarze oprcz zwiedzania przystani i obiektu Mariny przygotowali niecodzienn? lekcj? WF.

Trenerzy przybli?yli nam tajniki treningu , zapoznali z rodzajami ?dek, na ktrych trenuj? i startuj? kajakarze. Nasi uczniowie mogli p?ywa? kajakiem razem z Mistrzyni? Europy SAR? JASI?SK? .

Nast?pnie przesi??? si? do smoczej ?odzi i pod czujnym okiem sternika Wojciecha Tadzika pop?yn?? w kierunku Opery Nova. Na zako?czenie obejrzeli?my film o tematyce kajakarskiej.

Uczniowie i nauczyciele dzi?kuj? pani Sarze Jasi?skiej i panu Wojciechowi Tadzikowi za atrakcyjn?lekcj? WF.

Zmieniony (Czwartek, 22 Grudzień 2016 07:50)