• Witaj na stronie naszej szkoły - Szkoły Podstawowej nr 36 w Bydgoszczy im. Wincentego Wiernikowskiego.

  Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości


Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa nr 36 w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://sp36.edu.bydgoszcz.pl/

Data publikacji strony internetowej: [ 2017-09-01 ]. Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2020-06-26].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 • mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

* cel linku nie jest odpowiednio określony,

* załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,

* pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,

* niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,

 • mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

*pochodzą z różnych źródeł,

*opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

*posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,

*opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: [2020-09-07]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Szkoła Podstawowa nr 36 w Bydgoszczy im. Wincentego Wiernikowskiego ul. Średnia 98

85-544 Bydgoszcz

tel. / fax  (052) 322-35-54 ul. Średnia

tel. / fax  (052) 327-20-06 ul. Żeglarska

tel. kom. ul. Średnia +48 887467003

tel. kom. ul. Żeglarska +48 887467002

e-mail: 

sp36@edu.bydgoszcz.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Wojciechowski, sp36@edu.bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (052) 322-35-54. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do budynku szkoły od strony ul. Średniej 98.
 2. Ciągi schodowe znajdują się po obu stronach od wejścia do budynku.
 3. Brak pochylni.
 4. Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. W budynku obowiązuje zakaz palenia papierosów i wstępu ze zwierzętami. Nie dotyczy to osób z psem asystującym.
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystanie z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Dzienniczek VULCAN – na systemy: Android i iOS

Można pobrać ze stron:

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.edu.vulcan.hebe

https://apps.apple.com/us/app/id1471640866

 

Komentarze są wyłączone.