• Witaj na stronie naszej szkoły - Szkoły Podstawowej nr 36 w Bydgoszczy im. Wincentego Wiernikowskiego.

    Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości


Obiady

Opłaty – Stołówka

1) Informujemy, że płatności za obiady należy dokonywać przelewem na konto bankowe szkoły
Bank Pekao S.A. 66124064521111001047969246 do dnia 15-go każdego m-ca za dany miesiąc.
2)Koszt obiadu jednostkowego w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 3,80 zł.
3)Wysokość opłaty za obiady jest wywieszana na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
4)Odliczeń i korekt w wysokości wpłat  dokonuje wyłącznie intendent . Kwota przelana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą wskazaną przez w/wym. pracownika, nie dopuszcza się dokonywania przez rodzica zaokrągleń.
5)Nieobecność planowaną np. wycieczka ,wyjazd należy zgłaszać z 3 –dniowym wyprzedzeniem.
6)Nieobecność dziecka spowodowaną chorobą należy zgłaszać na bieżąco do godziny 8.15 u intendenta lub w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie [052] 3223554.
7)Osoby które nie uiszczą opłaty w terminie nie będą otrzymywały obiadów do czasu uregulowania należności.
Warunkiem  zapisania dziecka na obiady jest wypełnienie deklaracji ( do pobrania u intendenta lub w sekretariacie szkoły ) i złożenie u intendenta lub w sekretariacie szkoły.

Uwaga!

Informujemy , wydawanie obiadów rozpoczyna się  od dnia 17.09.2020r.

Szkoła Podstawowa nr 36 przy ulicy Średniej  98 w Bydgoszczy

informuje, że  jednostkowa stawka  żywieniowa   

wynosi   3,80 zł  za jeden posiłek obiadowy.

Chętnych proszę o zgłaszanie
 się do dnia 16.09.2020r.

Odpłatność za obiady w m-cu
wrześniu 2020 wynosi:

10 x 3,80= 38zł 

karta zgłoszenia obiady

 

Komentarze są wyłączone.