• Witaj na stronie naszej szkoły - Szkoły Podstawowej nr 36 w Bydgoszczy im. Wincentego Wiernikowskiego.

    Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości


Obiady

Opłaty – Stołówka

1) Informujemy, że płatności za obiady należy dokonywać przelewem na konto bankowe szkoły
Bank Pekao S.A. 66124064521111001047969246 do dnia 15-go każdego m-ca za dany miesiąc.
2)Koszt obiadu jednostkowego w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 3,80 zł.
3)Wysokość opłaty za obiady jest wywieszana na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
4)Odliczeń i korekt w wysokości wpłat  dokonuje wyłącznie intendent . Kwota przelana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą wskazaną przez w/wym. pracownika, nie dopuszcza się dokonywania przez rodzica zaokrągleń.
5)Nieobecność planowaną np. wycieczka ,wyjazd należy zgłaszać z 3 –dniowym wyprzedzeniem.
6)Nieobecność dziecka spowodowaną chorobą należy zgłaszać na bieżąco do godziny 8.15 u intendenta lub w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie [052] 3223554.
7)Osoby które nie uiszczą opłaty w terminie nie będą otrzymywały obiadów do czasu uregulowania należności.
Warunkiem  zapisania dziecka na obiady jest wypełnienie deklaracji ( do pobrania u intendenta lub w sekretariacie szkoły ) i złożenie u intendenta lub w sekretariacie szkoły.

Uwaga!

Informujemy , że od dnia 01.09.2019r.

Szkoła Podstawowa nr 36 przy ulicy Średniej  98 w Bydgoszczy

  zmienia  jednostkową stawkę  żywieniową   

 na  kwotę 3,80zł  za jeden posiłek obiadowy.

            Konieczność zmiany stawki jest  spowodowana  znacznym wzrostem cen artykułów   spożywczych.

 Wydawanie obiadów rozpoczyna
 się od dnia 11.09.2019.

Chętnych proszę o zgłaszanie
 się do dnia 09.09.2019.

Odpłatność za obiady w m-cu
marcu 2020 wynosi:

22 x 3,80= 83,60

Pomimo zaistniałej sytuacji prosimy o dokonywanie wpłat za obiady zgodnie z harmonogramem opłat. Nadpłaty za m-c marzec 2020 będą odliczane przy płatnościach w m-cu kwietniu 2020r.

 

Komentarze są wyłączone.