W dniach 23.04.2013 - 6.05.2013 w szkole została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna przez wizytatorów do spraw ewaluacji. 

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę

 

       W wyniku przeprowadzonej ewaluacji podczas, której badano efekty działalności dydaktycznej i wychowawczej przyznano następujące noty:

● analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: B

uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności: B

uczniowie są aktywni: A

respektowane są normy społeczne: B.

Zmieniony (Czwartek, 23 Maj 2013 13:47)